ALGEMENE VOORWAARDEN JEROEN SPORT

Artikel 1               Definities

 • Met de hierna genoemde begrippen wordt, mitsdien zij zijn aangeduid met een hoofdletter, de hieronder gegeven omschrijving bedoeld.
 • Jeroen Sport
  De eenmanszaak Jeroen Sport, gevestigd te Schiedam aan de Nieuwe Damlaan 856. Dit betreft dus niet Jeroen als natuurlijk persoon.
 • Klant
  De wederpartij van Jeroen Sport, zijnde de persoon waarmee de overeenkomst wordt gesloten en aan wie personal training, groepstraining, coaching of advies wordt gegeven.
 • Personal Trainer
  De natuurlijke persoon die de personal training, groepstraining geeft. Dit kan Jeroen zijn maar het is tevens mogelijk dat dit een andere personal trainer is.

 • Overeenkomst
  De overeenkomst van opdracht tussen Jeroen Sport als opdrachtnemer en Klant als opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken. Dit kunnen verschillende soorten overeenkomsten zijn, afhankelijk van de door de Klant gewenste dienst en het gewenste pakket.
 • Dienst(verlening)

De diensten die Jeroen Sport op het gebied van ‘Personal Training’ verleend zijn; Personal Training van 60 minuten waarbij de klant 1 op 1 begeleid wordt door de trainer, small-group trainingen waarbij er training gegeven wordt aan 2-5 personen tegelijkertijd gedurende een les van 60 min. De diensten die Jeroen Sport verleent ten aanzien van advies en coaching zijn; intakegesprekken van ca. 30 – 45 minuten om een beginsituatie vast te stellen en adviesgesprekken met klanten aangaande hun progressie. De pakketten die Jeroen Sport zal aanbieden zijn het ‘instappakket’, strippenkaarten van 8 of meer trainingen en een premiumpakket.

Artikel 2               Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Dienstverlening van Jeroen Sport, zodra Klant door ondertekening van het inschrijfformulier akkoord is gegaan met de Overeenkomst. Deze algemene voorwaarden worden ter hand gesteld bij het sluiten van de Overeenkomst. Bij opeenvolgende overeenkomsten wordt verondersteld dat deze algemene voorwaarden reeds bekend zijn. Op verzoek wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden opnieuw verstrekt. 
 • Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op Overeenkomsten met Jeroen Sport waarbij voor de uitvoering van de Overeenkomst door Jeroen Sport derden worden betrokken.
 • De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Jeroen Sport, www.jeroen-sport.nl, daarnaast kunnen de algemene voorwaarden indien van toepassing altijd opgevraagd worden bij Jeroen van Tongeren, eigenaar van Jeroen Sport.
 • Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk in overleg en na schriftelijke bevestiging hiervan. Jeroen Sport wijst toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
 • Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, laat dit onverlet de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Het is in dit geval tevens Jeroen Sport toegestaan deze bepaling(en) te vervangen en een bepaling toe te passen die wel toelaatbaar is.

Artikel 3               Totstandkoming van de Overeenkomst

 • Voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst vindt een kennismakingsgesprek plaats. Dit gesprek is geheel vrijblijvend.
 • Wanneer er naar aanleiding van het kennismakingsgesprek interesse is, stelt Jeroen Sport een offerte op. Het opstellen van de offerte is tevens kosteloos. Op basis van de offerte zal er bij een volgende ontmoeting door de klant een inschrijfformulier ingevuld en ondertekend worden. Na ondertekening heeft Klant 7 dagen herroepingsrecht. Dit recht vervalt zodra uitvoering wordt gegeven aan de Overeenkomst.
 • Na het invullen van het inschrijfformulier en het sluiten van de Overeenkomst vindt een (medische) intake plaats. Dit geldt voor ieder soort pakket. Tijdens deze intake zullen alle gegevens van Klant gevraagd danwel opgemeten Aan deze intake zijn kosten verbonden, nu in dit stadium reeds een Overeenkomst is gesloten en de Personal Trainer tijd en energie in deze intake steekt. Hoogte van de inschrijfkosten, de medische intake en prijzen van de af te nemen dienst zijn vermeld op het inschrijfformulier.

Artikel 4               (Duur van) de Overeenkomst

 • Jeroen Sport biedt verschillende pakketten en diensten aan. Deze diensten verschillen in duur, inhoud en kosten. Ter verduidelijking van de verschillende mogelijkheden, ook in het kader van de rest van deze algemene voorwaarden, worden hieronder de verschillende pakketten en diensten toegelicht.
 • Instap-pakket Personal Training
  Het instappakket is bedoeld om de klant een maand lang te laten proeven aan sfeer, de trainingsmogelijkheden, bekend te worden met zijn/haar coach en na een maand te kunnen beslissen wat hij/zij daarna wilt gaan doen. Voor de prijs van €175,- zijn de volgende diensten inbegrepen; Een korte intake van 20 min. met lichaamsmetingen en beschrijving van gewenste situatie met bijhorend doel, wekelijks 60 min. Personal Training 1:1 met gratis fitness op aanvraag als zijn/haar coach aanwezig is (voor eventuele begeleiding).
 • Strippenkaarten Personal Training
  Een strippenkaart is een pakket van 8 personal trainingen die afgenomen kan worden in een periode van 12 weken. Hiermee krijgt de klant de vrijheid om 8 trainingsmomenten vrij te kunnen verdelen op de voor de klant gewenste dag en tijd. Als eerste gaat de coach met de klant een uitgebreide intake houden waarin lichaamsmetingen worden gedaan, gewenste situatie en doel wordt vastgesteld voor de periode van de strippenkaart. Na de afname van de 8 trainingen zal de strippenkaart ‘vol’ zijn en kan de klant kiezen om weer een strippenkaart af te nemen of geen diensten meer af te nemen van Jeroen Sport. De prijs voor een strippenkaart van 8 trainingen kost €360,- een eenmalige afname. 
 • Premium-pakket Personal Training
  In 90 dagen gaat de personal coach met de klant wekelijkse gesprekken voeren en tussentijdse evaluaties houden over de voortgang. Als eerste wordt er een uitgebreide intake gedaan over de huidige leefstijl van de klant. Er wordt bovenal gebouwd aan een fitte(re) leefstijl, aan de hand van een meetbaar doel door middel van voedingsadvies en wekelijks (ca. 12 keer) een personal training. Tot slot ontvangt de klant een persoonlijk ontwikkelingsplan en kan de klant gratis fitnessen bij Jeroen Sport.
 • Afname losse Personal Training
  Veelal worden trainingen afgenomen zonder een eindperiode. Hiermee stemt de klant met Jeroen Sport in dat alle afgenomen trainingen t.w.v. €45,- per training aan het einde van de maand opgeteld en gefactureerd worden. De klant is na de betaling van de factuur vrij om te stoppen met trainen bij Jeroen Sport.

Artikel 5               Beëindiging van de Overeenkomst

[Of: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst]

 • Beëindiging van een Overeenkomst voor bepaalde tijd geschiedt van rechtswege na afloop van de aangegane Overeenkomst, op de in de Overeenkomst opgenomen datum.
 • Beëindiging van een overeenkomst bij Jeroen Sport geschiedt met een opzegtermijn van ten minste één maand.
 • De Strippenkaarten voor 8 trainingen verliest zijn geldigheid na 8 respectievelijk 12 weken. Restitutie voor ongebruikte strippen is niet mogelijk, mits hiervoor een medische oorzaak ten grondslag ligt.
 • Pakketten voor Personal Training (Instap-pakket en Premium-pakket) zijn een eenmalige aanschaffing van het pakket en kunnen niet tussentijds opgezegd worden. Zij lopen van rechtswege af na verloop van de afgesproken periode (een maand of drie maanden).
 • Jeroen Sport heeft het recht de Overeenkomst tussentijds te ontbinden wanneer de Personal Trainer van mening is dat hier een gegronde reden voor bestaat. Gegronde redenen kunnen zijn dat Klant zich herhaaldelijk niet aan instructies houdt of verstorend gedrag vertoont. Dit is geen limitatieve opsomming. De beoordeling of hier sprake van is zal naar eigen inzicht van de Personal Trainer geschieden.

Artikel 6               Kosten en facturatie

 • De prijzen van de door Jeroen Sport aangeboden pakketten en lessen zijn te vinden op de website en tarievenkaart die zichtbaar is bij de accommodatie van Jeroen Sport. Bij de Overeenkomst en het bijbehorende pakket zijn bedragen vermeldt, inclusief 21% Jeroen Sport is niet gebonden aan prijzen die onjuist weergegeven zijn als gevolg van druk- of typfouten.
 • Jeroen Sport is gerechtigd prijzen tussentijds te wijzigen. De Klant is in dat geval gerechtigd gedurende de Overeenkomst onverwijld op te zeggen en de prijs te betalen die overeengekomen is bij inschrijving voor een pakket/dienst.
 • Betaling van abonnementen geschiedt maandelijks tegen het eind van de maand door middel van automatische incasso. Wanneer de automatische incasso gestorneerd wordt zal € 6,50 aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Betaling voor alle overige diensten of pakketten dient te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de factuur. Voor de betaling is de Klant hoofdelijk aansprakelijk, ongeacht wie de factuur voldoet.
 • Voor bedragen van € 500,- inclusief BTW of hoger is het mogelijk om in overleg met Jeroen Sport gespreid te betalen.
 • Wanneer Klant niet tijdig betaalt is er van rechtswege sprake van verzuim. Klant wordt hierop schriftelijk gewezen door Jeroen Sport en heeft dan de mogelijkheid om alsnog binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag te voldoen. Na verstrijken van deze termijn zal worden overgegaan tot incasso en zullen tevens incassokosten en wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van de Klant.
 • Jeroen Sport heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien (tijdige) betaling uitblijft.

 

Artikel 7               Verplichtingen van de Klant

 • De Klant dient geschikte kleding en schoeisel te dragen voor de training. Bij twijfel over kleding of schoeisel kan de Klant hierover advies vragen aan de Personal Trainer.
 • De Klant vult het inschrijfformulier en intake naar waarheid in en houdt Jeroen Sport, of: de Personal Trainer, te allen tijde op de hoogte van eventuele medische ontwikkelingen. 
 • De Klant is niet onder invloed van alcohol, drugs of als dopinggeduide middelen tijdens de trainingen.
 • De Klant geeft wijzigingen in postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch door aan Jeroen Sport.
 • Indien de Klant om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de training dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren per e-mail te worden geannuleerd. Het e-mailadres is [email protected]. Wanneer de afspraak niet tijdig geannuleerd wordt is Jeroen Sport gerechtigd de volledige kosten van de afspraak in rekening te brengen.
 • Indien de Klant te laat verschijnt op de training is het in beginsel niet mogelijk om de training langer voort te zetten dan tot het afgesproken tijdstip. Hiervan kan in overleg worden afgeweken, bijvoorbeeld bij situaties van overmacht. Jeroen Sport behoudt zich echter het recht voor de training in zulke gevallen op het geplande tijdstip te beëindigen en de gehele training in rekening te brengen.

Artikel 8               Verplichtingen van Jeroen Sport

8.1          Jeroen Sport staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. Dit betreft een inspanningsverplichting: Jeroen Sport staat niet in voor het succes en welslagen van de diensten of voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door Klant gestelde doel.

8.2          De Personal Trainer beschikt over de kennis die redelijkerwijs mag worden verwacht van een bekwaam Personal Trainer en zal zijn werkzaamheden uitvoeren naar zijn beste inzicht, deskundigheid en vermogen om het gestelde doel te bereiken.

8.3          Jeroen Sport spant zich in om zorgvuldig te selecteren met welke derden samengewerkt wordt teneinde een compleet plan samen te stellen voor het behalen van het doel van de Klant. Een voorbeeld van zulke derden is een voedingsdeskundige.

8.4          Jeroen Sport is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de Overeenkomst of uit andere bron wordt verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de Klant is medegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 9               Overmacht

9.1          Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Er is sprake van overmacht bij omstandigheden buiten de wil van Jeroen Sport of de Klant, en verder bij iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van Jeroen Sport of de Klant waardoor redelijkerwijs niet de naleving van de Overeenkomst gevergd kan worden.

9.2          Voorbeelden van overmachtsituaties zijn technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, waterschade, brand, oproer, etc. Deze opsomming is niet limitatief.

9.3          Indien Jeroen Sport door overmacht de dienstverlening niet kan voortzetten, voor korte of langere tijd, wordt allereerst vervanging gezocht. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt is Jeroen Sport niet gehouden om de Overeenkomst na te komen en zal de Overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde trainingen zullen worden gerestitueerd. Ook is het mogelijk dat de Overeenkomst voor bepaalde tijd opgeschort wordt of dat een activiteit eenmalig afgelast wordt als gevolg van overmacht.

9.4          In geval van een langdurige overmachtsituatie aan de zijde van de Klant is het in overleg met Jeroen Sport mogelijk om de Overeenkomst enige tijd op te schorten. Jeroen Sport kan in dit kader een medische verklaring wensen. Voor een eenmalige verhindering als gevolg van een overmachtsituatie geldt hetgeen vermeldt in 7.5 en 7.6.

9.5          Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van de Klant dusdanig langdurig en ernstig is dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de Overeenkomst nog op enig moment hervat wordt, kan de Overeenkomst tussentijds beëindigd worden zonder inachtneming van de opzegtermijn. Indien van toepassing op het pakket worden vooruitbetaalde trainingen in zo’n geval gerestitueerd.

Artikel 10            Aansprakelijkheid

10.1       De nakoming van de Overeenkomst betreft een inspanningsverplichting. Jeroen Sport, Personal Trainers en andere medewerkers zijn niet aansprakelijk voor niet behaalde resultaten en blessures. Aansprakelijkheid kan slechts worden aangenomen wanneer sprake is van tekortkoming in de uitvoering van de opdracht als gevolg van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de Overeenkomst.

10.2       Jeroen Sport, Personal Trainers en andere medewerkers zijn niet aansprakelijk voor direct of indirect ontstane schade welke is ontstaan door of tijdens gebruik van door of namens Jeroen Sport geleverde zaken en/of diensten/adviezen. Deelname aan een training geschiedt geheel op eigen risico.

10.3       Jeroen Sport is niet aansprakelijk voor schade die geleden wordt door (deel)adviezen die zijn ingewonnen bij derden, bijvoorbeeld voedingsschema’s, tenzij Jeroen Sport ernstig tekortgeschoten is bij het selecteren en contoleren van deze derde.

10.4       Jeroen Sport biedt het gebruik van een kluisje aan en is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen, zowel binnen als buiten deze kluisjes. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om al dan niet gebruik te maken van een kluisje.

10.5       Jeroen Sport is wel aansprakelijk indien schade het gevolg is van een grove opzet of bewuste roekeloosheid bij de nakoming van de Overeenkomst.

10.6       Jeroen Sport is niet verzekerd voor schade van Klanten of derden. De Klant verklaart dat hij/zij verzekerd is voor schade welke ontstaat ten gevolge van deelname aan de training.

Artikel 11            Intellectueel eigendom

11.1       Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Jeroen Sport voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn en blijven eigendom van Jeroen Sport. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen (schriftelijke) toestemming van Jeroen Sport.

11.2       Alle door Jeroen Sport verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s etc. zijn uitsluitend te vermenigvuldigen door Jeroen Sport ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Jeroen Sport behoudt zich te dien aanzien alle rechten op grond van de Auteurswet voor.     

Artikel 12            Geschillen en toepasselijk recht

12.1       Voor klachten kan de Klant zich te allen tijde wenden tot Jeroen Sport.

12.2       Geschillen omtrent totstandkoming, uitleg of uitvoering van de Overeenkomst evenals alle andere geschillen die voortkomen uit Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

12.3       Op elke overeenkomst tussen Jeroen Sport en derden, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is, is Nederlands recht van toepassing.